Dit is de privacyverklaring van New Capital. Wij hanteren het principe dat we met alle aan New Capital verstrekte gegevens omgaan alsof het privacy gevoelige of vertrouwelijke informatie betreft en dat deze, tenzij expliciet aan u anders kenbaar wordt gemaakt, niet aan derden worden verstrekt of langer dan nodig worden bewaard, behoudens dit bij wet is vereist of door officiële- dan wel justitiële instanties of autoriteiten wordt verlangd.

 

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig

New Capital heeft uw persoonsgegevens nodig om zaken met u te kunnen doen. Het merendeel van deze gegevens heeft een zakelijk karakter of een wettelijke grondslag. 

New Capital verwerkt alleen relevante persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze producten of diensten. U kunt ook zelf persoonsgegevens aan ons verstrekken per mail of via onze website als u contact met ons wenst, solliciteert of u aanmeld voor onze nieuwsbrief. Op onze website dient u akkoord te gaan met dit privacy beleid. Al deze gegevens worden verwerkt en bewaard in MS Office 365 en in ons CRM systeem.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrief en worden al uw gegevens verwijderd.

Wanneer u onze website bezoekt worden bepaalde gegevens automatisch verwerkt. Onze website gebruikt geen commerciële(tracking) cookies maar functionele of technisch noodzakelijke cookies voor de goede werking van onze website. Deze informatie is niet herleidbaar tot een geïdentificeerde natuurlijk persoon en primair bedoeld om onze website te optimaliseren. Deze informatie wordt verwerkt binnen Google Analytics.

 

Browserinstellingen

Toestemming voor het plaatsen van deze cookies kan te allen tijde met geldigheid voor de toekomst worden herroepen door de gebruiker, door de browserinstellingen aan te passen en het aannemen van cookies te weigeren of in je browser te verwijderen. 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

New Capital zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk en volgt hierin de wet- en regelgeving en de bewaartermijnen die op dit vlak gelden of gebruikelijk zijn. 

 

Delen met derden

New Capital zal uw gegevens alleen gebruiken voor het doel waar de informatie oorspronkelijk voor verzameld is. We zullen deze gegevens uitsluitend met anderen delen, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u afgesloten overeenkomst of moeten voldoen aan juridische of fiscale wet- en regelgeving.

 

Wie is verwerkingsverantwoordelijk 

New Capital is gevestigd aan de Grote Steenweg 678 – 2600 Berchem is primair verantwoordelijk voor de privacy en persoonsgegevens die worden verwerkt.

 

Wie hebben er toegang tot uw gegevens

Afhankelijk van de functie en de mate van autorisatie heeft een medewerker wel of geen toegang tot uw persoonsgegevens. 

Inzicht en mutatie van uw persoonsgegevens

Wilt u inzicht in uw gegevens doe dan een verzoek bij ons per e-mail. Wij zullen uw verzoek registreren en binnen 5 werkdagen een kopie sturen van de over u geregistreerde informatie. Wij zullen als u dit wenst de gegevens waar nodig (laten) rectificeren of (laten) verwijderen.

 

Klachten procedure

Indien u van mening bent dat New Capital niet aan de, door de AVG gestelde regels voldoet staat het u vrij bij ons een klacht of een bezwaar in te dienen per e-mail privacy@newcapital.be tegen het gebruik van je persoonsgegevens. We zullen je verzoek registreren en binnen 5 werkdagen met een reactie komen. U kunt zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Tot slot

De tekst van deze privacy verklaring kan worden aangepast als daar aanleiding toe is. Deze is voor het laatst bijgewerkt op 1 mei 2020.

 

Copyright 2024 New Capital Alle rechten voorbehouden.